Kongre fotoğrafları için tıklayınız

Bildiri kitabı için tıklayınız

 

 

ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ LİSTESİ

HEKİM SÖZEL BİLDİRİLER
19 Aralık Perşembe 18:00-19:00
(Her bir bildiri için sunum süresi 6 dakikadır)
Sıra
Bildiri
S-1
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Epstein-Barr Virus Enfeksiyonu Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Gülhadiye Avcu
S-2
Çocuk Acil Serviste Prosedural Sedo-analjezi Uygulamaları: Tek Merkez Deneyimi
Caner Turan, Gönül Temel, Eylem Ulaş Saz
S-3
2018-2019 Kış Sezonunda Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Solunum Viral Panelde Influenza Saptanan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
Hatice Feray Arı, Pınar Yazıcı Özkaya, Kazım Zararcı, Gülizar Turan, Bülent Karapınar
S-4
Fetal Kalpte Ekojenik Odak Görülmesi Gebelik Distresini Artırıyor mu?
Tülay Demircan, Özgün Uygur, Kayı Eliaçık
S-5
Yenidoğan yoğun bakım ünitesine mülteci etkisi
Özgün Uygur, Melek Akar, Mehmet Yekta Öncel
S-6
Özefagus atrezisi ve/veya Trakeoözefageal fistül tanısı ile takip edilen hastalarda solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesinde impulse ossilometri sistemi kullanımı
Gökçen Kartal Öztürk, Aykut Eşki, Figen Çelebi Çelik, Figen Gülen, Esen Demir
S-7
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde 5 Yıllık Kemik ve Eklem Enfeksiyonu Olan Hasta Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Gizem Güner, Zümrüt Şahbudak Bal, Hüseyin Günay, Zühal Ümit, Ferda Özkınay, Zafer Kurugöl
S-8
Transplant olmayan ALL hastalarında CMV enfeksiyonlarının izlemi
Semra Şen, Hamiyet Hekimci Özdemir, Nihal Karadaş, Zümrüt Şahbudak Bal, Şebnem Önen, Dilek Ece, Can Balkan, Yeşim Aydınok, Deniz Yılmaz Karapınar
S-9
Karaciğer Nakilli 0-6 yaş Grubunda Gastroözofageal Reflü Skorlaması
Sema Aydoğdu, Ezgi Kıran Taşçı, İlke Baş, Leyla Aliyeva
S-10
Ambulatuar Pediatrik Cerrahide Kaudal Blok ve Supozituar ile Sağlanan Postoperatif Analjezinin Karşılaştırılması
Uğur Özgürbüz, Canan Bor, Taner Balcıoğlu, Mehmet Uyar
HEKİM SÖZEL BİLDİRİLER
20 Aralık Cuma 18:00-19:00
(Her bir bildiri için sunum süresi 6 dakikadır)
Sıra Bildiri
S-11
Kronik İshal Yakınması ile Başvuran Olgularda Otoantikor Pozitifliği
Hale Tuhan, Aslı Kızılgüneşler Aslan, Çiğdem Ecevit, Elif Azarsız, Neslihan Edeer Karaca, Funda Çetin, Necil Kütükçüler, Güzide Aksu
S-12
Nazofarengeal Sürüntü Pozitifliği ve Eşlik Eden Kronik Hastalığın Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisine Etkisi
Ulviye Kırlı, Hatice Topal, Yaşar Topal, Sibel Tiryaki, Hülya Kayılıoğlu , Haşim Olgun
S-13
ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ HASTALARINDA GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU UYGULAMASI- TEK MERKEZ DENEYİMİ
Gülcihan Özek
S-14
Mowat-Wilson Sendromu Tanılı İki Olgunun Klinik ve Moleküler Genetik Bulgularının Değerlendirilmesi
Durdugül AYYILDIZ EMECEN, Esra IŞIK, Tahir ATİK, Ferda ÖZKINAY
S-15
IMMUNGLOBULİN A NEFROPATİ TANILI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sema YILDIRIM ARSLAN, Sevgin TANER , İpek KAPLAN BULUT, Seçil CONKAR, Sait ŞEN, S. Caner KABASAKAL, Ahmet KESKİNOĞLU
S-16
Çocukluk çağı nadir hastalıklarında yeni nesil dizi analizinin yeniden değerlendirilmesinin tanı başarısına olan katkısı
Esra Işık, Tahir Atik, Ferda Özkınay
S-17
Hodgkin lenfoma hastalarımızın epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri
Eda Ataseven, Ayşe Caner, Mehmet Kantar
S-18
Kronik böbrek yetersizliği olan çocuk hastalarda kardiyovasküler belirteç olarak suPAR ve SIRT1’in değerlendirilmesi
İpek Kaplan Bulut, Duygu Aygüneş, Sevgin Taner, Nüşabe Abdullayeva, Eser Doğan, Ahmet Keskinoğlu, Caner Kabasakal, Buket Kosova
S-19  
Sınıflandırılamayan Baş Ağrılarında Vitamin B12 Eksikliğinin Önemi
Uzm Dr. Müge Ayanoğlu, Dr Öğretim Üyesi Hale Ünver Tuhan
 
HEKİM POSTER BİLDİRİLER
Sıra
Bildiri
P-1
BCG'it ile prezente olan IL-12 reseptör defektli olgu
Semra Şen, Duygu Lüleci
P-2
Miksödem Koması ve Nekrotizan Fasiit Tanılı Nadir bir Olgu
Semra Şen, Gizem İleri
P-3
TİP 1 DİABETES MELLİTUS EPİDEMİYOLOJİSİ
Gülşah Sunay ERTEM, Sibel ERGÜN, Serap KAYNAK
P-4
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Adenoviral Konjonktivit Salgını ve Salgın Kontrolü
Eren Çağan
P-5
Yenidoğanın Nadir Kalp Yetmezliği Nedeni: Galen Ven Anevrizması Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Hakan ONGUN, Aykut Recep AKTAŞ
P-6
NADİR GÖRÜLEN BİR GENETİK PODOSİTOPATİ NEDENİ: ADCK4 İLİŞKİLİ GLOMERULOPATİ
Sevgin TANER, İpek KAPLAN BULUT, Benay TURAN, Sema YILDIRIM ASLAN, Caner KABASAKAL, Ahmet KESKİNOĞLU
P-7
Üçüncü basamak çocuk yoğun bakımda çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi
Fulya Kamit
P-8
Doğumsal Tek Taraflı Böbrek Agenezisi ve Yaşam İçi Kan Basıncı İzlemi
Fatma Yazılıtaş, Evrim Kargın Çakıcı, Didem Eda Kurt Şükür, Tülin Güngör
P-9
16p11.2 Mikrodelesyon Sendrom Tanılı Nadir Bir Olgu
Özgüç Semih Şimşir, Erhan Parıltay, Durdugül Ayyıldız Emecen, Esra Işık, Özgür Çoğulu, Ferda Özkınay
P-10
Katekolamin ile indüklenen hipertrofik kardiyomiyopati gelişen Feokromastoma olgusu
Emine Azak
P-11
Pediatrik Olgularda Parotidektomi Sonuçlarımız
Engin Başer, İbrahim Çukurova
P-12 Nadir bir kromozomal anomali: 2q21.1 mikrodelesyonu
AYHAN KEÇELİOĞLU, ERHAN PARILTAY, TAHİR ATİK, ÖZGÜR ÇOĞULU, FERDA ÖZKINAY

 
HEMŞİRELİK SÖZEL BİLDİRİLER
19 Aralık Perşembe 16:00-17:00

(Her bir bildiri için sunum süresi 10 dakikadır)
Sıra
Bildiri
S-1
Ebeveynlerin Çocuklarında Akılcı İlaç Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
Gizem KERİMOGLU YILDIZ, Merve SUNAY
S-2
TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK ALANINDA ENGELLİ ÇOCUKLAR ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
EMİNE GÜDEK SEFEROĞLU, AYŞE GÜROL, SİBEL DAĞLIYAR
S-3
PEDİATRİK HASTALARDA PERİFERİK İNTRAVENÖZ KATETERLERDE İNFİLTRASYON VE EKSTRAVAZASYON KOMPLİKASYONLARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK MÜDAHALELERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME
Gülçin Özalp Gerçeker, Tuğba Büşra Altın
S-4
0-18 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
AYŞE SEVİM ÜNAL, NEBAHAT YORAN
S-5
ANNE BEBEK BAĞLANMASINDA KOKU VE TAT DUYULARININ ÖNEMİ
DİDEM YÜKSEL, AYŞE SEVİM ÜNAL
S-6
Ebeveynlerin Çocuklarında Akılcı İlaç Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
Gizem KERİMOGLU YILDIZ, Merve SUNAY
S-7 34 Hafta ve Üzeri Yenidoğanlarda Fincanla Beslemenin Bebeklerin Beslenme Çıktı ve Konforuna Etkisi
Setenay ZENGİ, Figen YARDIMCI
 
 
HEMŞİRELİK POSTER BİLDİRİLER
Sıra
Bildiri
P-1
TİFLİT GELİŞEN PEDİATRİK HEMATOLOJİ HASTASINDA HEMŞİRELİK BAKIMI
Rumeysa Eser
P-2
SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA UZATMA AMELİYATI SONRASI BAKIM
Rumeysa Eser
P-3
Epidermolizis Bulloza’lı Çocuğun Hemşirelik Bakımı
Öznur SÖNMEZ AKSOY, Ramazan BOZKURT
P-4
İÇ GÖÇÜN ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Beray AYDIN, Sibel ERGÜN, Serap KAYNAK
P-5
PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN MİTEKONDRİAL DNA DEPLESYON SENDROMU TANILI BİR ÇOCUĞUN HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
Dürdane Taşdemir Akkavak, Funda Güler, Canan Sümeyra Gün, Öznur Akgün, Hüsniye Çalışır, Seher Sarıkaya Karabudak, , , ,
P-6
Rastelli Operasyonu Yapılan Çocuğun Konfor Kuramına Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Emine Depboylu, Selin Keskin Kızıltepe
P-7
Doğuştan Kalp Hastalığı Olan Çocuk ve Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi; Olgu Sunumu
Selin Keskin Kızıltepe, Emine Depboylu
P-8
Aşı Reddi ve Riskleri
Merve VİCİR, Emine Hİlal ŞENER
P-9
0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN EV KAZALARINA YÖNELİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN TANILANMASI
Gizem Celep
P-10
İLETİŞİM ARAÇLARINDAKİ YİYECEK VE İÇECEK REKLAMLARININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BESİN SEÇİMİNE ETKİSİ
AYŞE SEVİM ÜNAL, RAİF EMRE TİRYAKİ, MERVE NUR KOÇAK
P-11
NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLARDA ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİSFAJİ
Zeliha Doğan, Filiz Meryem Sertpoyraz
 
 

 

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

ÖNEMLİ TARİHLER

Etkinlik Tarihi

17-20 Aralık 2019

Son Bildiri Gönderim Tarihi
15 Kasım  2019

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
e-mail: 
tugba@motto.tc
www.motto.tc