Kongre fotoğrafları için tıklayınız

Bildiri kitabı için tıklayınız

 

 

ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ LİSTESİ

HEKİM SÖZEL BİLDİRİLER
19 Aralık Perşembe 18:00-19:00
(Her bir bildiri için sunum süresi 6 dakikadır)
Sıra
Bildiri
S-1
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Epstein-Barr Virus Enfeksiyonu Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Gülhadiye Avcu
S-2
Çocuk Acil Serviste Prosedural Sedo-analjezi Uygulamaları: Tek Merkez Deneyimi
Caner Turan, Gönül Temel, Eylem Ulaş Saz
S-3
2018-2019 Kış Sezonunda Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Solunum Viral Panelde Influenza Saptanan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
Hatice Feray Arı, Pınar Yazıcı Özkaya, Kazım Zararcı, Gülizar Turan, Bülent Karapınar
S-4
Fetal Kalpte Ekojenik Odak Görülmesi Gebelik Distresini Artırıyor mu?
Tülay Demircan, Özgün Uygur, Kayı Eliaçık
S-5
Yenidoğan yoğun bakım ünitesine mülteci etkisi
Özgün Uygur, Melek Akar, Mehmet Yekta Öncel
S-6
Özefagus atrezisi ve/veya Trakeoözefageal fistül tanısı ile takip edilen hastalarda solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesinde impulse ossilometri sistemi kullanımı
Gökçen Kartal Öztürk, Aykut Eşki, Figen Çelebi Çelik, Figen Gülen, Esen Demir
S-7
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde 5 Yıllık Kemik ve Eklem Enfeksiyonu Olan Hasta Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Gizem Güner, Zümrüt Şahbudak Bal, Hüseyin Günay, Zühal Ümit, Ferda Özkınay, Zafer Kurugöl
S-8
Transplant olmayan ALL hastalarında CMV enfeksiyonlarının izlemi
Semra Şen, Hamiyet Hekimci Özdemir, Nihal Karadaş, Zümrüt Şahbudak Bal, Şebnem Önen, Dilek Ece, Can Balkan, Yeşim Aydınok, Deniz Yılmaz Karapınar
S-9
Karaciğer Nakilli 0-6 yaş Grubunda Gastroözofageal Reflü Skorlaması
Sema Aydoğdu, Ezgi Kıran Taşçı, İlke Baş, Leyla Aliyeva
S-10
Ambulatuar Pediatrik Cerrahide Kaudal Blok ve Supozituar ile Sağlanan Postoperatif Analjezinin Karşılaştırılması
Uğur Özgürbüz, Canan Bor, Taner Balcıoğlu, Mehmet Uyar
HEKİM SÖZEL BİLDİRİLER
20 Aralık Cuma 18:00-19:00
(Her bir bildiri için sunum süresi 6 dakikadır)
Sıra Bildiri
S-11
Kronik İshal Yakınması ile Başvuran Olgularda Otoantikor Pozitifliği
Hale Tuhan, Aslı Kızılgüneşler Aslan, Çiğdem Ecevit, Elif Azarsız, Neslihan Edeer Karaca, Funda Çetin, Necil Kütükçüler, Güzide Aksu
S-12
Nazofarengeal Sürüntü Pozitifliği ve Eşlik Eden Kronik Hastalığın Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisine Etkisi
Ulviye Kırlı, Hatice Topal, Yaşar Topal, Sibel Tiryaki, Hülya Kayılıoğlu , Haşim Olgun
S-13
ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ HASTALARINDA GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU UYGULAMASI- TEK MERKEZ DENEYİMİ
Gülcihan Özek
S-14
Mowat-Wilson Sendromu Tanılı İki Olgunun Klinik ve Moleküler Genetik Bulgularının Değerlendirilmesi
Durdugül AYYILDIZ EMECEN, Esra IŞIK, Tahir ATİK, Ferda ÖZKINAY
S-15
IMMUNGLOBULİN A NEFROPATİ TANILI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sema YILDIRIM ARSLAN, Sevgin TANER , İpek KAPLAN BULUT, Seçil CONKAR, Sait ŞEN, S. Caner KABASAKAL, Ahmet KESKİNOĞLU
S-16
Çocukluk çağı nadir hastalıklarında yeni nesil dizi analizinin yeniden değerlendirilmesinin tanı başarısına olan katkısı
Esra Işık, Tahir Atik, Ferda Özkınay
S-17
Hodgkin lenfoma hastalarımızın epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri
Eda Ataseven, Ayşe Caner, Mehmet Kantar
S-18
Kronik böbrek yetersizliği olan çocuk hastalarda kardiyovasküler belirteç olarak suPAR ve SIRT1’in değerlendirilmesi
İpek Kaplan Bulut, Duygu Aygüneş, Sevgin Taner, Nüşabe Abdullayeva, Eser Doğan, Ahmet Keskinoğlu, Caner Kabasakal, Buket Kosova
S-19  
Sınıflandırılamayan Baş Ağrılarında Vitamin B12 Eksikliğinin Önemi
Uzm Dr. Müge Ayanoğlu, Dr Öğretim Üyesi Hale Ünver Tuhan
 
HEKİM POSTER BİLDİRİLER
Sıra
Bildiri
P-1
BCG'it ile prezente olan IL-12 reseptör defektli olgu
Semra Şen, Duygu Lüleci
P-2
Miksödem Koması ve Nekrotizan Fasiit Tanılı Nadir bir Olgu
Semra Şen, Gizem İleri
P-3
TİP 1 DİABETES MELLİTUS EPİDEMİYOLOJİSİ
Gülşah Sunay ERTEM, Sibel ERGÜN, Serap KAYNAK
P-4
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Adenoviral Konjonktivit Salgını ve Salgın Kontrolü
Eren Çağan
P-5
Yenidoğanın Nadir Kalp Yetmezliği Nedeni: Galen Ven Anevrizması Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Hakan ONGUN, Aykut Recep AKTAŞ
P-6
NADİR GÖRÜLEN BİR GENETİK PODOSİTOPATİ NEDENİ: ADCK4 İLİŞKİLİ GLOMERULOPATİ
Sevgin TANER, İpek KAPLAN BULUT, Benay TURAN, Sema YILDIRIM ASLAN, Caner KABASAKAL, Ahmet KESKİNOĞLU
P-7
Üçüncü basamak çocuk yoğun bakımda çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi
Fulya Kamit
P-8
Doğumsal Tek Taraflı Böbrek Agenezisi ve Yaşam İçi Kan Basıncı İzlemi
Fatma Yazılıtaş, Evrim Kargın Çakıcı, Didem Eda Kurt Şükür, Tülin Güngör
P-9
16p11.2 Mikrodelesyon Sendrom Tanılı Nadir Bir Olgu
Özgüç Semih Şimşir, Erhan Parıltay, Durdugül Ayyıldız Emecen, Esra Işık, Özgür Çoğulu, Ferda Özkınay
P-10
Katekolamin ile indüklenen hipertrofik kardiyomiyopati gelişen Feokromastoma olgusu
Emine Azak
P-11
Pediatrik Olgularda Parotidektomi Sonuçlarımız
Engin Başer, İbrahim Çukurova
P-12 Nadir bir kromozomal anomali: 2q21.1 mikrodelesyonu
AYHAN KEÇELİOĞLU, ERHAN PARILTAY, TAHİR ATİK, ÖZGÜR ÇOĞULU, FERDA ÖZKINAY

 
HEMŞİRELİK SÖZEL BİLDİRİLER
19 Aralık Perşembe 16:00-17:00

(Her bir bildiri için sunum süresi 10 dakikadır)
Sıra
Bildiri
S-1
Ebeveynlerin Çocuklarında Akılcı İlaç Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
Gizem KERİMOGLU YILDIZ, Merve SUNAY
S-2
TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK ALANINDA ENGELLİ ÇOCUKLAR ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
EMİNE GÜDEK SEFEROĞLU, AYŞE GÜROL, SİBEL DAĞLIYAR
S-3
PEDİATRİK HASTALARDA PERİFERİK İNTRAVENÖZ KATETERLERDE İNFİLTRASYON VE EKSTRAVAZASYON KOMPLİKASYONLARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK MÜDAHALELERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME
Gülçin Özalp Gerçeker, Tuğba Büşra Altın
S-4
0-18 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
AYŞE SEVİM ÜNAL, NEBAHAT YORAN
S-5
ANNE BEBEK BAĞLANMASINDA KOKU VE TAT DUYULARININ ÖNEMİ
DİDEM YÜKSEL, AYŞE SEVİM ÜNAL
S-6
Ebeveynlerin Çocuklarında Akılcı İlaç Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
Gizem KERİMOGLU YILDIZ, Merve SUNAY
S-7 34 Hafta ve Üzeri Yenidoğanlarda Fincanla Beslemenin Bebeklerin Beslenme Çıktı ve Konforuna Etkisi
Setenay ZENGİ, Figen YARDIMCI
 
 
HEMŞİRELİK POSTER BİLDİRİLER
Sıra
Bildiri
P-1
TİFLİT GELİŞEN PEDİATRİK HEMATOLOJİ HASTASINDA HEMŞİRELİK BAKIMI
Rumeysa Eser
P-2
SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA UZATMA AMELİYATI SONRASI BAKIM
Rumeysa Eser
P-3
Epidermolizis Bulloza’lı Çocuğun Hemşirelik Bakımı
Öznur SÖNMEZ AKSOY, Ramazan BOZKURT
P-4
İÇ GÖÇÜN ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Beray AYDIN, Sibel ERGÜN, Serap KAYNAK
P-5
PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN MİTEKONDRİAL DNA DEPLESYON SENDROMU TANILI BİR ÇOCUĞUN HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
Dürdane Taşdemir Akkavak, Funda Güler, Canan Sümeyra Gün, Öznur Akgün, Hüsniye Çalışır, Seher Sarıkaya Karabudak, , , ,
P-6
Rastelli Operasyonu Yapılan Çocuğun Konfor Kuramına Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Emine Depboylu, Selin Keskin Kızıltepe
P-7
Doğuştan Kalp Hastalığı Olan Çocuk ve Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi; Olgu Sunumu
Selin Keskin Kızıltepe, Emine Depboylu
P-8
Aşı Reddi ve Riskleri
Merve VİCİR, Emine Hİlal ŞENER
P-9
0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN EV KAZALARINA YÖNELİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN TANILANMASI
Gizem Celep
P-10
İLETİŞİM ARAÇLARINDAKİ YİYECEK VE İÇECEK REKLAMLARININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BESİN SEÇİMİNE ETKİSİ
AYŞE SEVİM ÜNAL, RAİF EMRE TİRYAKİ, MERVE NUR KOÇAK
P-11
NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLARDA ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİSFAJİ
Zeliha Doğan, Filiz Meryem Sertpoyraz
 
 

 

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

ÖNEMLİ TARİHLER

Etkinlik Tarihi

17-20 Aralık 2019

Son Bildiri Gönderim Tarihi
15 Kasım  2019

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
e-mail: 
tugba@motto.tc
www.motto.tc

 

 

 

 

 
Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.